Eldningsförbud upphävt

Publicerad: 2018-08-14

Uppdatering 14 augusti kl. 18.00 Eldningsförbud upphävt

Från och med den 14 Augusti 2018 klockan 18:00 hävs eldningsförbudet i Vingåkers kommun. Tänk på att det ändå finns regler kring eldning inom detaljplanerat område och att man fortfarande har ett ansvar när man tänder en eld.

Uppdatering 13 augusti Ytterligare lättnad i eldningsförbudet

Från och med 2018-08-13 gäller nya regler kring eldning och grillning i Katrineholms och Vingåkers kommuner.
Detta då länsstyrelsen upphävt det regionala eldningsförbudet och vi återgår till det lokala eldningsförbudet.

Dessa regler gäller nu:

På allmän plats och i naturen är det endast tillåtet att grilla i iordningställda grillplatser och i trädgårdsgrillar, då med icke gnistbildande bränsle som kol eller briketter. Inom din egen tomt är det endast tillåtet att grilla i egen iordningställd grillplats eller trädgårdsgrill, då med kol eller briketter. Engångsgrillar får inte användas.

Kol, Briketter och Gasol är sådana bränslen som är godkända att användas.

Den som använder öppen eld är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.
Beslutet utvärderas kontinuerligt och kan komma att skärpas eller upphöra med kort framförhållning.

Uppdatering 30 juli 18.00 Beslut om upphävande av föreskrift om skärpt eldningsförbud

Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutar i samråd med länets räddningstjänster att beslut 2018-07-26 om utökat eldningsförbud ska upphävas avseende eldningsförbud på egen tomtmark från och med 2018-07-30, kl 18:00

På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i samråd med länets räddningstjänster beslutat om att fortsatt eldningsförbud ska råda utomhus i länet. Eldningsförbudet omfattar även grillning i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningsställda grillplatser som är utformade så att brandspridning inte kan ske.

Från och med 2018-07-30 kl. 18:00 omfattas ej grillning på tomtmark av eldningsförbudet.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord bland annat utifrån prognosunderlag tillhandahållet av SMHI, och i samråd med länets räddningstjänster.

Vid frågor om eldningsförbudet och brandrisken, kontakta i första hand räddningstjänsten i din kommun.

Länsstyrelsen Södermanland meddelar att från och med torsdag den 26 juli kl. 14.00 råder det totalt eldningsförbud i Vingåkers kommun och i hela Södermanlands län. Förbudet avser eldning på samtliga platser utomhus och omfattar uppgörande av eld och grillning på alla platser, inklusive egen tomt. Förbudet gäller fram tills dess att annat meddelas.

Förbudet gäller för eldning i samtliga typer av anordningar som avger värme, lågor, som kan ge gnistbildning eller på annat sätt överföra värme till lättantändligt underlag. Även fasta och iordningsställda grillplatser, engångsgrillar, fritidskök och anordningar för eld med öppen låga omfattas av eldningsförbudet.

Eldningsförbudet är en förebyggande åtgärd för att minska risken för brand i skog och mark. Bedömningen av eldningsförbud är gjort på uppmaning av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) och utgår från SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. Behovet av ett eldningsförbud kontrolleras kontinuerligt.

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3§ (2003:768) om skydd mot olyckor.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att som en förebyggande åtgärd meddela tillfälligt eldningsförbud i Södermanlands län. Förbudet avser eldning utomhus och omfattar all uppgörande av eld och grillning i skog och mark.

Mer information

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information. Numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

Krisinformation.se
Krisinformation.se drivs av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) och här kan du ta del av råd och aktuell information om händelser och kriser från myndigheter lokalt, regionalt och nationellt.

Länsstyrelsen

Västra Sörmlands Räddningstjänst

 

 

Mer aktuell information