Vingåkersbygden växer!

Publicerad: 2023-08-31

Kommunfullmäktige har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att inrätta ett ekonomiskt projektstöd till föreningar som vill vara med och verka för ökad befolkning i Vingåkersbygden. För att lyckas nå det strategiska tillväxtmålet på 10 000 invånare år 2032 i Vingåkers kommun, uppmuntras Vingåkerbygdens utvecklingsgrupper och föreningar att genomföra konkreta insatser som lockar fler personer att folkbokföra sig i Vingåkers kommun.

Exempel på insatser kan vara att:

• öka antalet sommarstugeägare att folkbokföra sig i bygden
• inventera ödehus
• skapa ytterligare byggbara tomter på landsbygden
• skapa en berättelse och arbeta fram material om ortens historia, särprägel och identitet
• marknadsföra och sprida ett gott ambassadörskap i olika medier
Listan på insatser ovan ska ses som inspiration och inte direktiv. Syftet med bidraget är att lyfta nytänkande och kreativa idéer för att få fler invånare i Vingåkersbygden.

Insatserna kräver minst tre personers engagemang och insats från en förening, detta för att minska insatsens sårbarhet vid till exempel sjukdom eller andra oförutsedda händelser. Vidare prioriteras det lokala samarbetet. Insatserna kan alltså initieras av personer i samma förening, eller utgöras av personer från flera föreningar. Det ses snarare som positivt om insatsen kan stärka befintligt samarbete mellan föreningar och företagare eller leda till att nya lokala samarbeten uppstår.

Bidraget får användas som medfinansiering, under förutsättning att insatsen är genomförd senast 31 augusti 2024. Observera att det är bidragsberättigade utvecklingsgrupper eller föreningar som kan söka detta bidrag. För mer information, se Vingåker kommuns bidragsregler.

Det finns möjlighet till löpande stöttning av kommunens landsbygdsutvecklare för att utforma och utveckla er idé. Ansökningarna bedöms löpande och efter följande kriterier:
• Inbegriper insatsen kravet på minst tre lokalt förankrade personer?
• Leder insatsen till stärkt eller ny samverkan med andra lokala föreningar eller företagare?
• Hur bedöms insatsens A) Genomförbarhet? B) Sannolikhet?
• Är budget och tidplan rimliga i förhållande till insatsens omfattning?
• Hur väl riktar sig insatsen mot utpekad målgrupp/målgrupper?

Beslut om bidrag på upp till 10 000 kronor per förening tas av samhällsbyggnadschef, samhällsutvecklingschef samt landsbygdsutvecklare. Ansökan behöver vara inskickad senast en månad innan insatsens genomförande.

Insatsen behöver vara genomförd och återrapporterad till kommunens landsbygdsutvecklare senast 30 september 2024. Återrapporteringens innehåll tas vid varje enskilt beslut, utifrån sökt insats.

Ansökan om tillfälligt föreningsbidrag

 

Mer aktuell information