Svenskt Näringslivs enkät om lokalt företagsklimat 2023

Publicerad: 2023-01-12

Just nu genomför Svenskt Näringsliv sin årliga undersökning av det lokala företagsklimatet. Har du fått enkäten? Gör din röst hörd och svara. I Vingåkers kommun är företagsklimatet en prioriterad fråga och undersökningen är en viktig uppföljning för att vi ska kunna utvecklas vidare. Ju högre svarsfrekvens, desto bättre underlag får vi att arbeta med.

Vad är företagsklimat? Svenskt Näringslivs definition är: Summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen.
Varför görs undersökningen? Syftet med enkätundersökningen är att låta företagare i hela Sverige ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är.
Varför prioriterar Vingåkers kommun Svenskt Näringslivs undersökning? Svenskt Näringslivs enkätundersökning ger oss ett konkret verktyg för att förbättra vårt arbete med att utveckla företagsklimatet. Internt använder vi enkätresultaten för att se om vi kan förändra vårt arbetssätt för att underlätta ytterligare för företagen. Ett mål är att vara bland de 100 bästa kommunerna i Sverige.
Att arbeta med företagsklimat är ett långsiktigt arbete, hur används undersökningen i närtid?
Enkätsvaren ligger bland annat till grund för de aktiviteter Vingåkers kommun genomför tillsammans med andra organisationer. Att svara på enkäten är ett sätt att påverka hur kommunen prioriterar sitt arbete.
De flesta invånare är inte företagare, varför prioriteras ett bra företagsklimat? Dels gynnas alla invånare av en stark lokal handel och tjänsteföretag. Det skapar en levande kommun, livskvalitet och gynnar miljön. Inte minst skapar det arbetstillfällen lokalt. Slutligen är det så att många av de frågor som är viktiga för företagare, är även viktiga för invånarna i allmänhet, exempelvis bra service, hög rättssäkerhet och ett gott bemötande.

Mer aktuell information