Sammanfattning av kommunens årsredovisning i brevlådan

Publicerad: 2022-04-28

I dagarna skickar Vingåkers kommun ut en sammanfattad version av årsredovisningen till kommunens samtliga hushåll. I den ges kortfattad information om hur året har gått ekonomiskt och vad som har hänt i verksamheterna.

– Vi jobbar alltid efter att vara så transparenta som möjligt, därför känns det extra bra att vi gör denna satsning och skickar ut en sammanfattning av året som gått direkt till hushållen. Kommunens invånare har möjlighet att på ett enkelt sätt se vad deras skattemedel går till, säger Elin Höghielm, ekonomichef.

Utskicket är en del i den nysatsning kring kommuninformation till Vingåkersborna, denna gång som en tema-bilaga. Den sammanfattade årsredovisningen ger en förenklad bild över vad skattekronan går till där de största posterna är skola och omsorgsverksamhet. Framåt förväntas investeringar göras kring bland annat stabiliseringsarbetet kopplat till Vingåkersån, förbättrade trafikåtgärder, förstärkt digital infrastruktur i kommunens lokaler och ett uppdaterat skalskydd. Därutöver förväntas bland annat byggnation av ny skola i Marmorbyn och ny förskola Gränden komma igång med Vingåkers kommunfastigheter AB som utförare.

I årsredovisningen omnämns även styrdokument och internkontrollplan som viktiga verktyg för kvalitetssäkring av verksamheterna. Till exempel sker stickprov kring att rätt handläggare finns på inkomna ärenden, att det är rätt behörigheter till olika IT-system och att uppföljning sker av upphandlade avtal. Som en förlängning av det sistnämnda sker under våren 2022 en särskild större genomlysning av de största upphandlade avtalen.

– Det är viktigt att vi säkerställer att skattemedlen används på rätt sätt och att vi får det vi upphandlat, avslutar Elin Höghielm.

Årsredovisningen finns att hämta i sin helhet på Vingåkers kommuns hemsida. Den beskriver mer i detalj kring:

  • sammanställning av nämnder och bolags uppdrag
  • investeringar
  • befolkningsutveckling
  • risker och utmaningar
  • händelser under året
  • styrning och uppföljning
  • måluppföljning
  • ekonomisk redovisning och analys, som gäller både i hög- och lågkonjunktur.

Årsredovisning 2021 – Sammanfattning

Årsredovisning 2021 – Full version

Mer aktuell information