Patientsäkerhetsberättelse 2021

Publicerad: 2022-03-02

Vingåkers kommun är enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. Vårdgivaren upprättar årligen en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som har uppnåtts. Läs mer om resultatet för Vingåkers kommun i Patientsäkerhetsberättelse 2021.

Mer aktuell information