Näringslivschefer oroas över utsatta näringar

Publicerad: 2021-03-18

[21-03-17]

Det har gått drygt ett kvartal sedan näringslivschefer i Sörmlands nio kommuner kontaktade Näringsdepartementet med anledning av den akuta kris för vissa näringar som vi nu ser effekterna av i våra kommuner. Då försökte vi tydliggöra de lokala effekterna av vissa branschers utsatta situation till följd av pandemin. Detta för att ge departementet ett aktuellt faktaunderlag baserat på det vi ser i vår vardag och hör från företagen. Ett underlag vi hoppades skulle bidra till att rikta särskilda stödåtgärder till dem som är mest utsatta just nu.

Nu gör vi ett nytt försök att nå fram med vår information eftersom vi är ännu mer bekymrade och oroade över läget och ännu inte sett insatser som löser den påtagliga likviditetsbristen i utsatta branscher. De signaler vi får är att väldigt många företags uthållighet inom framför allt besöksnäring, handel, hälso-, kulturella- och kreativa näringar befinner sig inom ett läge bortom akut.

Läs hela brevet till Näringslivsdepartementet från Sörmlands kommuners näringslivschefer 

——

I mitten av november skrev alla näringslivschefer i Sörmlands nio kommuner ett brev till Näringsdepartementet för att markera sin oro de över de hårt drabbade näringar som i denna kris får ta ett mycket stort ekonomiskt ansvar för Sveriges smittbekämpning. De syftar på besöksnäringen, handeln, kultur och kreativa näringar och hälsorelaterade tjänster.

Förutom att de bekymrar sig över rättviseaspekten är det ”samhällsekonomiskt illa att riskera att fortlevnaden inom stora delar av basnäringen – för inte så länge sedan utnämnd till den nya basnäringen – med stor sannolikhet kommer att gå under om de inte får extra stöd inom kort, skriver de.

Ett vänligt svar kom snabbt. Regeringen analyserar kontinuerligt effekterna av de presenterade stödåtgärderna, följer utvecklingen noga och hänvisar till att näringarna kan ta del av de befintliga stöden. Företagarorganisationerna har reagerat på liknande sätt som näringslivscheferna och för diskussioner med statens representanter. Brevet finns i sin helhet nedan.

Till statssekreterare Emil Högberg, Näringsdepartementet

Vi, näringslivscheferna i Sörmlands nio kommuner, kontaktar dig med anledning av den akuta kris inom vissa näringar vi bevittnar på nära håll i våra kommuner. Att vi har en pandemi som pågår och som måste hejdas är ingens fel och vi stödjer arbetet mot smittspridning till fullo.

Däremot anser vi att vi som samhälle måste stödja de näringar som blir direkt och hårt drabbade av restriktioner på ett mycket mer konkret och kraftfullt sätt, och det måste ske nu. Vi näringslivschefer arbetar nära företagen, nära vardagen. Men vi har också koll på de mer strategiska aspekterna av näringslivets effekter på den kommun där vi verkar. Därför anser vi att vår röst i denna fråga bör ha betydelse.

Vår samlade bild av nuläget är att stora delar av vårt näringsliv hittills klarat av pandemin på ett relativt bra sätt, däremot är de som är direkt påverkade – besöksnäringen, handel, kultur och kreativa näringar (KKN) och hälsorelaterade tjänster – oerhört hårt drabbade. Signaler kommer från analytiker om att återhämtningen i ekonomin väntas gå snabbare än tidigare beräknat och fastighetsmarknaden har klarat sig väl. Det är alltså inte så att hela vårt samhälle är i gungning. Vi vet också att Sverige har en stark ekonomi och relativt låg statsskuld.

Mot den bakgrunden är det inte rimligt att vissa branscher ska ta ett så stort ekonomiskt ansvar för Sveriges smittbekämpning att en stor andel av företagen med stor sannolikhet kommer gå under om de inte får extra stöd inom kort. Förutom denna rättviseaspekt är det samhällsekonomiskt väldigt illa att riskera fortlevnaden inom stora delar av besöksnäringen – för inte så länge sedan utnämnd till ”den nya basnäringen”.

I Sörmland brottas vi redan med hög arbetslöshet och relativt låg utbildningsnivå. Besöksnäringen är väldigt viktig, dels för att den erbjuder många instegsjobb, dels för att den på ett så tydligt sätt bidrar till platsens attraktivitet, gör att invånare trivs och att fler vill bosätta sig här. Vi ska inte heller glömma att besöksnäringen i grunden är en växande exportnäring, det vill säga friska pengar in i den svenska ekonomin.

Vi vill tydligt uttrycka vår oro för dessa företag och understryka att effekterna av konkurser i denna sektor får större konsekvenser än de direkta, ökad arbetslöshet och minskade skatteintäkter, såsom potentiellt ökad segregation och mindre trygga och attraktiva miljöer. Vi ser också att det kommer ta lång tid att bygga upp näringen igen varpå effekt av långsiktigt arbete som pågår, bland annat i samarbete med Visit Sweden, riskerar att gå förlorad.

Vi förstår att prioriteringarna i dessa dagar är många men vi vill med detta brev bidra till er nulägesbild och konsekvensanalys. Det vi efterlyser är direkta, riktade, enkla och konkreta stöd till dessa branscher i form av till exempel slopad arbetsgivaravgift, slopad moms, större stöd för fasta kostnader eller liknande. Det är även viktigt att dessa stöd är enkla att söka och att effekten sker snabbt, likviditeten är den största utmaningen i dessa företag.

Ökad tydlighet i hur regler och restriktioner för dessa branscher ska efterlevas är också viktigt. I dagsläget skiljer sig tillämpning över landet. Om intresse finns står vi gärna till förfogande för en fortsatt diskussion i denna fråga.

Vänligen

Maria Karlsson, Nyköping

Jonas Ivervall, Trosa

Stefan Toll, Katrineholm

Anna Sandklef, Gnesta

Niklas Edmark, Eskilstuna

Johan Scherlin, Oxelösund

Mikael Larsson, Flen

Gunilla Malm, Strängnäs

Susanna Samuelsson, Vingåker

Mer aktuell information