Miljonöverskott som stärker Vingåkers kommuns framtid

Publicerad: 2022-03-22

Kommunens resultat för 2021 blev 24,7 mkr att jämföra med det budgeterade resultatet på 6,2 mkr. Tillfälliga statsbidrag och sjuklöneersättningar samt högre skatteintäkter än vad den nationella
prognosen pekade på bidrog till resultatet. Av resultatet föreslås 9,7 mkr öronmärkas till resultatutjämningsreserven (RUR) för framtida ekonomiska utmaningar och satsningar. Dessutom föreslås 5 mkr avsättas till en engångsutbetalning i form av ett lönetillskott till personalen som varit anställda under 2021 och som fortfarande är anställda. Beslut tas i kommunfullmäktige 11 april.

– Det har varit ett påfrestande år för våra verksamheter så jag är glad över att vi kan skjuta till en extra slant på semesterlönen till våra fantastiska medarbetare, säger Anneli Bengtsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Trots de negativa avvikelserna för flera av nämnderna i bokslutet 2021 blev kommunens resultat ändå positivt. Med de statliga tillskotten som aviserades i höstbudgeten ser läget något ljusare ut för kommande år, men det innebär inte att den ekonomiska situationen är löst, säger Elin Höghielm, ekonomichef i Vingåkers kommun.

Den pågående krisen i omvärlden kan komma att påverka kommande budget. Det gör det extra svårt att prognostisera så samtliga nämnder fortsätter att arbeta med åtgärdsplaner och konsekvensbeskrivningar för att kunna ha en ekonomi i balans vid planperiodens slut 2022.

Ett urval av de investeringar som gjorts under 2021:

  • Upprustning av badplatser genom nya bryggor till badplatserna i Marmorbyn, Baggetorp och Österåker.
  • Klättervägg till badhuset.
  • Elcyklar till funktionshinderomsorgen.
  • Möbler till Säfstaholms slott.
  • Nytt bibliotekssystem.
  • Inventarier till Sävstaskolan, Kulturskolan och Slottsskolan F-6.
  • Stabiliseringsåtgärder Vingåkersån har påbörjats.

Årsredovisning 2021. Vissa förändringar kan komma efter de politiska besluten på kommunstyrelsen 28 mars och på kommunfullmäktige 11 april.

Mer aktuell information