Åbrogården öppnar, gång-/cykelväg fortsatt avstängd

Publicerad: 2021-06-18

[2021-06-18 Stabsledningsmöte]

Konsulter tillsammans med Statens Geotekniska Institut (SGI) har utifrån sina undersökningar kommit med ett förhandsutlåtande gällande rasrisk för Åbrogården samt gång- och cykelvägar. Utifrån detta förhandsutlåtande har staben idag fredag 18 juni beslutat att Åbrogården åter kan öppnas med start från och med idag. Kommunens Individ-och familjeomsorg kommer att flytta ut ur kommunhuset och tillbaka till sina lokaler på Åbrogården måndag 21 juni.

Tidigare avspärrad gång- och cykelväg kommer att hållas fortsatt avstängd för fortsatt utredning gällande rasrisk. Vi vill återigen uppmana alla att för er säkerhet respektera avspärrningarna vid gång- och cykelväg utmed ån! 

I samband med beslut om att öppna Åbrogården avvecklas stabsläget och arbetet med utredning kring rasrisken övergår till att ligga på tjänstemannanivå.

[2021-06-11 kommunledningen] 

Vid ett extrainsatt kommunledningsmöte beslutades att flytta IFO från Bondegatan till kommunhuset. Närmare bestämt kommer IFO finnas på andra våningen vilket innebär att ekonomi och HR samt kommunchef och förtroendevalda flyttar ned en våning. Personalen på samhällsbyggnad flyttar tillbaka till Bondegatan. Det är fortsatt uppmaning om att så många som möjligt fortsätter jobba på distans om möjlighet finns.

[2021-06-10 Stabsledningsmöte]

Vid dagens stabsmöte gavs återkoppling gällande provtagningarna som gjordes i förra veckan. Tyvärr visar dessa att det behövs ytterligare provtagningar vilket innebär att Åbrogården kommer att hålla fortsatt stängt medan utredning pågår. Arbetet fortlöper med kompletterande provtagningar och analyser av konsult samt SGI i tät dialog med kommunen. Parallellt arbetar kommunen på förbättrade alternativa lösningar för de verksamheter som har behövt flytta ut från Åbrogården och identifierar stabiliserande åtgärder som kan göras utmed ån.

Det är fortsatt problem med överträdelse bakom de avspärrade områdena. Vi vädjar till alla att respektera de avspärrade områdena på grund av rasrisk.

[2021-06-04]

I väntan på provsvaren från SGI samt analys som väntas komma i mitten på nästa vecka hålls Åbrogården fortsatt stängd.

[ 2021-06-02 Stabsledningsmöte]

Under dagens möte stämdes läget av och merparten konstaterade stabilt läge, osäkerhetsfaktorn kring Åbrogården och åpromenaden kvarstår ännu. Geolog/geotekniker har funnits på plats under dagen för att slutföra provtagningar. Nu väntar vi på resultat från SGI vilket vi tar i beräkning att det kan ta några dagar.

Vattennivåerna fortsätter att sjunka i Vingåkersån och Vingåkers kommun fortsätter sina ockulära besiktning av stråket utmed Vingåkersån där rasrisk finns.

Vingåkers kommun har satt samman en arbetsgrupp för att jobba med de ekonomiska konsekvenserna till följd av översvämningarna. Arbetet inleds nästa vecka.

Det är bekymmer med överträdelse bakom de avspärrade områden. Vi ber samtliga att respektera de avspärrade områdena.

[2021-06-01]

Geolog/geoteknisk konsult är på plats och har börjat med sina mätningar. Arbetet kommer att fortsätta under morgondagen. Tillsammans med SGI kommer de att göra bedömning av och ge oss rekommendationer utifrån detta. När det kan bli är ännu oklart.

Vattennivåerna i Vingåkersån har sjunkit under de nivåerna som uppmättes i fredags.

[2021-05-30]

Vattennivåerna har det senast dygnet sjunkit men är beroende av hur mycket vatten som rinner till och släpps ut i tillrinningssjöarna. Vingåkers kraftbolag står i kontinuerlig kontakt med Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund.

Med anledning av de stora vattenmängderna i Vingåkersån finns en viss risk för erosion bitvis av åkanten. När vattenflödet minskar kan dessutom det förändrade trycket på åkant och mark skapa förändringar i marken. En geolog kommer att göra en fördjupad bedömning i veckan.

I väntan på att denna undersökning är genomförd kommer Åbrogården vara avstängd som en försiktighetsåtgärd.

Den fortsatta bedömningen är att viss rasrisk kvarstår för den del av gång- och cykelvägen som sedan tidigare varit avspärrad. I nuläget finns ingen risk för de intilliggande villorna. Hela den berörda sträckan utmed ån kontrolleras två gånger om dagen.

Vi ber alla att respektera avspärrningarna som satts upp med anledning av rasrisk och stora vattenmängder.

Sörmland vatten meddelar att de avslutar sin insats med att pumpa vatten från Engelbrektsgatan eftersom ordinarie dagvattensystem nu har möjlighet att hantera vattenflödet. Dock finns vattenläckan kvar på Ringvägen som kommer att få en provisorisk lösning i väntan på möjlighet att gräva i området.

Individ- och familjeomsorgen, som har sina lokaler i Åbrogården, flyttar från och med måndag sin verksamhet temporärt till Bondegatan 10.

[2021-05-29]
Under fredagseftermiddagen hölls ett möte med SGI (Statens geotekniska institut) kring rasrisk utmed Vingåkersån. Stabsledningen fattade under lördagen beslut om att stänga Åbrogården utifrån de rekommendationer som gavs från SGI. Arbete pågår med att hitta alternativa lokaler till där det är möjligt för befintliga verksamheter.
En konsult kommer att göra en närmare undersökning kring rasrisken och Åbrogården kommer att vara stängt i avvaktan på resultatet från denna. Beställning av konsult görs omgående.

Dessutom utökas avstängningarna kring och utmed å-promenaden.

Arbetet fortsätter med att pumpa vatten och att hålla kontinuerlig koll på vattennivåerna i framför allt Vingåkersån. Under de senast 24 timmarna har nivån stigit 2,5 centimeter men ser i nuläget ut att vara stabilt.

Stabsledningen träffas åter under söndagseftermiddagen.

[2021-05-28 15.55]
Återträff i stabsledningen visar på i stort oförändrat läge men stabilt. Samverkan och samordning fortsätter under helgen och så länge behov finns.

[2021-05-28 12.55]
Vattenläcka på Ringvägen. På grund av hög belastning utifrån rådande översvämningar, kommer arbetet med att laga läckan påbörjas under nästa vecka. En vattenkärra placeras på Ringvägen 18. Där kan berörda fastigheter hämta vatten för eget behov. Mer information på Sörmland Vatten AB:s hemsida.

[2021-05-28 10.55]
Stabsledning tillsammans med bland annat Vingåkers kommunfastigheter/ Vingåkers Kraft, Västra Sörmlands räddningstjänst, Sörmland Vatten AB samt privata aktörer hade under morgonen avstämning för att skapa en gemensam lägesbild och samordna resurser.

 • Arbetet har pågått under natten med att pumpa bort vatten vid Engelbrektsgatan/värmeverket och kommer att fortsätta vidare under dagen.
 • Vingåkersån är bitvis översvämmad. Det kommer fortsatt att vara ett högt tryck från tillrinningssjöarna och vattennivån förväntas därför fortsätta stiga i Vingåkersån en tid. Arbete pågår för att begränsa effekterna av vattenflödena.
 • Återsamling av stabsledningen i eftermiddag.

Mer information:
Sörmland Vatten AB
Västra Sörmlands räddningstjänst
Trafikverket

[2021-05-27 17.20]
Begränsad framkomlighet på grund av stora vattenmängder vid outletområdet och Engelbrektsgatan/värmeverket samt delar av å-promenaden. Arbete pågår med att pumpa undan vatten och kommer fortsätta en tid framöver. Vattenfall har personal ute för att säkerställa teknisk utrustning och elnät. Stabsledningen bevakar läget och träffas imorgon fredag 28 maj för fortsatt samverkan med räddningstjänst, Sörmland vatten AB samt privata aktörer.

[2021-05-27 12.55]
På grund av de höga vattennivåerna i kommunen har Vingåkers kommun idag 27 maj aktiverat sin krisledningsstab för att skapa en lägesbild och samordna resurser för att säkerställa samhällsviktiga funktioner. Stabsarbetet sker i samverkan med bland annat Vingåkers kommunfastigheter/ Vingåkers Kraft, Västra Sörmlands räddningstjänst, Sörmland Vatten AB och privata aktörer.

Den senaste lägesbilden visar att vattennivåerna kommer att fortsätta öka en tid även efter att det har slutat regna då mark och ledningsnät är mättat. Västra Sörmlands räddningstjänst informerar om vad du som fastighetsägare kan tänka på vid översvämning:

 • Bryt strömmen i översvämmade lokaler, men se till att dräneringspumpen fungerar
 • Rensa brunnar och avrinningar runt huset
 • Palla upp eller flytta inventarier till en säker plats
 • Pumpa bort och torka om möjligt upp allt vatten
 • Var noga med att rengöra allt som har varit i kontakt med översvämmat vatten
 • Tvätta av dig efter kontakt med översvämmat vatten
 • Dokumentera skadorna efter översvämningen
 • Gör en förteckning över allt skadat lösöre
 • Spara alla kvitton om du hyr pumpar eller avfuktare

Mer information:
Sörmland Vatten AB
Västra Sörmlands räddningstjänst
Trafikverket

[2021-05-27 09.30]
På grund av det kraftiga regnandet är det just nu höga vattennivåer i Vingåkers kommun med översvämningar som följd. Kommunen tillsammans med räddningstjänst och Sörmlands vatten samt privata aktörer jobbar hårt med att få undan vattnet där översvämningsrisken är som störst.

Mer aktuell information