Ferieungdomar genomför enkätundersökning

Publicerad: 2022-06-20

Under tre veckor kommer några av ferieungdomarna i Vingåkers kommun genomföra enkätundersökningar utifrån fyra olika områden; Trygghet- och säkerhet, Krisberedskap, ANDTS och Segregation och inkludering i samhället.

Trygghet- och säkerhet

Det finns en trygghetsenkät framtagen mellan Vingåkers kommun och Polisen som ska genomföras genom att intervjua Vingåkers kommuns invånare. I enkäten får den svarande ange ålder, vart hen bor och eventuella problem i hens område. Resultatet kommer sammanställas i en rapport och presenteras på vingaker.se.

Till undersökningen för Trygghet- och säkerhet

Krisberedskap

Enkät för att få en sammanställning av hur krisberedskapen ser ut hos invånarna i Vingåkers kommun.

Till undersökningen för Krisberedskap

ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel)

Anonym enkät för Vingåkers kommuns invånare i åldern 13-30 år om deras användning av förbjudna och skadliga substanser samt spel om pengar. Undersökningen sammanställs i en rapport och presenteras för Brottsförebyggande rådet (Brå).

Till undersökningen för ANDTS

Segregation och inkludering i samhället

Enkät för Vingåkers kommuns invånare i åldern 13-30 år om hur de uppfattar sitt lokalsamhälle. Undersökningen sammanställs i en rapport och presenteras för Brottsförebyggande rådet (Brå).

Till undersökningen för Segregation och inkludering i samhället

Mer aktuell information