Ansök om medel från socialnämndens stiftelse

Publicerad: 2019-08-21

Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat att avveckla de stiftelser som hanteras av socialnämnden. Det finns nu en stiftelse kvar, Bondesson i Vannala fond, där ändamålet är att ge stöd till enskilda behövande personer/familjer i kommunen. Kommunstyrelsens beslut innebär att alla medel som finns i stiftelserna ska delas ut och det är kvar ca 331 000 kr. Från dessa stiftelser kan enskilda i Vingåkers kommun söka bidrag. Med behövande menas till exempel personer som är äldre, är sjuka eller har funktionsnedsättning, har stor försörjningsbörda eller låga inkomster. Även personer som vårdar anhörig kan i detta fall ses som behövande. Ansökan ska vara skriftlig och ska ha inkommit till socialnämnden senast 30 augusti 2019. Ansökan ska utöver personuppgifter även innehålla en redogörelse över föreliggande behov och kostnaderna för detta samt motiv till ansökan. Till ansökan ska en kopia av senaste självdeklarationen bifogas.

Gemensamma kriterier för ansökan ur dessa medel är:
· Den sökande ska vara folkbokförd i Vingåkers kommun
· Vara myndig eller ha förmyndares godkännande
· Inte ha ekonomisk möjlighet att själv svara för de behov som ansökan avser
· Det åberopade behovet ska heller inte kunna tillgodoses genom socialförsäkringssystemet, biståndsbeslut eller på annat sätt genom offentliga medel.

Ansökan skickas till
Vingåkers kommun
Socialnämnden
643 80 Vingåker
eller social@vingaker.se

Blankett för ansökan

Mer aktuell information