50 miljoner till samverkansprojektet Ekosystem för en åldersvänlig bygd

Publicerad: 2023-12-18

Vinnova har beviljat Vingåkers kommun och övriga projektparter finansiering för projektet Ekosystem för en åldersvänlig bygd som är det tredje steget i programmet Utmaningsdriven innovation. Det övergripande syftet med programmet Utmaningsdriven innovation är att bidra till långsiktiga lösningar på samhällsutmaningar för att uppnå de sjutton hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Syftet med steg 3 är att implementera resultaten från tidigare steg, i verklig miljö och sprida lösningarna brett med syfte att uppnå en systemförändring.

Den samhällsutmaning som projektet tar sig an är den demografiska utvecklingen. Den senaste befolkningsprognosen visar att andelen medborgare i Vingåkers kommun över 85 år kommer att öka med 78 % fram till 2037, samtidigt som andelen medborgare i arbetsför ålder (19–64) väntas minska med 13%. Projektets mål är att förlänga hälsa och självständighet hos kommunens seniorer och på så vis skjuta upp behov av vård och omsorg.

– Genom att stärka sociala strukturer och sammanhang i samhället och runt individen i kombination med sänkta trösklar för digitala lösningar och välfärdsteknik stärker vi individen och civilsamhället och frigör kommunens resurser dit de bäst behövs, säger Camilla Andersson, projektledare.

Projektet är ett samverkansprojekt där Vingåkers kommun är projektägare med följande aktörer som projektparter: Sensapp, Digalog, Sveriges Lantbruksuniversitet samt Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet och projektparterna samverkar även med fler aktörer som deltar i arbetet inom något eller flera områden, däribland MDU:s center för välfärdsförändring, Habbie, ABF och Studiefrämjandet, Region Sörmland och FoU Sörmland.

Projektet sträcker sig över två år med start 1 januari 2024 och en total projektbudget på cirka 50 miljoner kronor. Stödet från Vinnova uppgår till nästan 18 miljoner kronor, och de externa projektparterna investerar totalt 6,5 miljoner kronor i projektet i Vingåker.

– Innovationskraften i våra kommunala verksamheter i samverkan med andra aktörer är stark. Vinnova skapar med sitt stöd förutsättningar för det fortsatta arbetet med att möta viktiga samhällsutmaningar i Vingåkers kommun men även i Sverige i stort, säger Charlotte Prennfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Mer aktuell information