Snabbval
Other languages
Taxor och regler

Barnomsorgstaxan

Månadsavgiften beräknas på ett procenttal av familjens avgiftsgrundande inkomst samt:

 • Antal barn i barnomsorgen
 • Åldersgrupp (förskole-/skolbarn)

Maxtaxan höjd från 1 januari 2017
Det nya inkomsttaket är 45 390 kronor/månad

Avgift med maxtaxa för barn i förskola/familjedaghem:

 • Barn nr 1   3% av inkomsten, dock högst 1 362:-/mån
 • Barn nr 2   2% av inkomsten, dock högst 908:-/mån
 • Barn nr 3   1% av inkomsten, dock högst 454:-/mån
 • Barn nr 4   ingen avgift

Avgift för maxtaxa för barn i skolbarnomsorg 6-12 år:

 • Barn nr.1  2% av inkomsten, dock högst 908:-/mån
 • Barn nr.2  1% av inkomsten, dock högst 454:-/mån
 • Barn nr.3  1% av inkomsten, dock högst 454:-/mån
 • Barn nr.4  ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som det första barnet.

Barn 1-2 år som under föräldrars föräldraledighet eller arbetslöshet vistas 3 timmar per dag och inte äter lunch, görs en reducering av den normala taxan med 37,5 %.
Barn 3-5 år som har Allmän förskola görs en reducering av den normala taxan med 37,5 %.
Barn 10-12 år. Avgiften för fritidsklubb är 0,5% av inkomsten dock högst 219:- i månaden.
Ingen betalar mer än 6% för 3 barn i barnomsorg. 4:e barnet, ingen avgift.

Som avgiftsgrundanden belopp räknas följande inkomster bidrag, ersättningar m m:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning (bruttobelopp)
 • Föräldrapenning (bruttobelopp)sjukpenning (bruttobelopp)
 • Utbildningsbidrag (bruttobelopp under arbetsmarknadsutbildning i form av dagpenning och stimulansbidrag)
 • Arbetslöshetsersättning - dagpenning (bruttobelopp)
 • Kontant arbetsmarknadsstöd (bruttobelopp)
 • Familjebidrag i form av familjepenning (bruttobelopp)
 • Dagpenning (bruttobelopp) vid repetitionsutbildning mm
 • Pensionsförmåner (bruttobelopp) ej barnpension
 • Livränta (vissa undantag finns)
 • Ersättning för vård i familjehem (arvodesdelen)
 • Vårdbidrag från landstinget (anhörighetsbidrag)
 • Vårdbidrag för handikappat barn (arvodesdelen)

Bidrag och ersättningar som inte räknas som inkomst
I det avgiftsgrundande beloppet inräknas ej följande bidrag:

 • Bostadsbidrag
 • Allmänt barnbidrag
 • Statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
 • Handikappersättning
 • Kommunalt bostadsbidrag för handikappade
 • Bidragsförskott
 • Underhållsbidrag
 • Socialbidrag
 • Ersättning för vård i familjehem (omkostnadsdelen)
 • Vårdbidrag för handikappat barn (omskostnadsdelen)
 • Statligt studiebidrag i form av studiemedel och särskilt vuxen studiestöd

Barn i familjehem betraktas som egna barn vid avgiftsbedömningen.

För sammanboende personer (folkbokförda på samma adress), som ej har gemensamma barn, ska bådas inkomster ligga som grund för avgiften.

Om förälder arbetar utomlands, men är folkbokförd på samma adress som den andra föräldern, ska bägges inkomster räknas med i hushållets gemensamma inkomst. Detta gäller oavsett i vilket land inkomsten beskattas.

Beräkning av egna företagares inkomster görs med utgångspunkt från den hos Försäkringskassan fastställda sjukpenninggrundande inkomsten samt föregående års taxering.

 Här gör du anmälan om du vill betala med autogiro


uiqt|wBswuu}vH%vqvoismz5{mswuu}vH%vqvoismz5{muiqt|wB%wmjjH%vqvoismz5{m%wmjjH%vqvoismz5{m